Stredná priemyselná škola stavebná -
Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

realizuje projekt:

Názov projektu:
SMART HOME – innovative trends in vocational education
SMART HOME – inovatívne trendy v odbornom vzdelávaní
Miesto realizácie projektu:
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH.
Gut Wehlitz, 04435 Schkeuditz , Nemecko
Program:
Erasmus +
Program EÚ pre vzdelávanie odbornú prípravu, mládež a šport
Kľúčová akcia:
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
KA102 - Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave
Trvanie projektu:
od 01.09.2019 do 30.06.2022
WEB projektu:
CIELE PROJEKTU:
  • Inovovať a modernizovať vzdelávací program v odbore staviteľstvo zavedením vzdelávacieho modulu SMART HOME

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:
  • Zlepšiť digitálne zručnosti žiakov zavedením vzdelávacieho modulu SMART HOME – programovanie v systéme LOXONE
  • Nadviazať medzinárodnú spoluprácu s poskytovateľmi odborného vzdelávania v zahraničí
  • Zapojenie školy do medzinárodných projektov so strednými odbornými školami v rámci EÚ
  • Rozvoj komunikačných zručností v cudzích jazykoch

AKTIVITY:
  • Krátkodobé mobility žiakov a učiteľov v odbornom vzdelávaní a príprave

CIEĽOVÉ SKUPINY PROJEKTU:
  • Žiaci 3.ročníka a učitelia odborných predmetov a cudzích jazykov
DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU

Od realizácie projektu očakávame rozvoj profesijných, komunikačných, odborných a osobnostných kompetencií a zručností účastníkov projektu. Realizácia odbornej praxe v zahraničí zatraktívni štúdium v študijnom odbore staviteľstvo, prispeje k skvalitneniu vyučovania odborných predmetov a cudzích jazykov. Realizácia projektu prispeje k internacionalizácii školy, nadviazaniu dlhodobých medzinárodných partnerstiev s podnikateľskými subjektami v zahraničí za účelom poskytnutia odbornej praxe pre žiakov školy.

Finančné zabezpečenie projektu
Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+. Grant na realizáciu projektových aktivít bol poskytnutý z prostriedkov EÚ.

Informácie o projekte

Projekt je zameraný na kontinuálne zlepšovanie a modernizáciu odborného vzdelávania a znamená podstatnú zmenu v charaktere a organizácii odborného vzdelávania na našej škole. Kľúčovými bodmi v Európskom pláne rozvoja školy sú internacionalizácia a modernizácia školy, zapájanie sa do medzinárodných projektov v rámci školského vzdelávania a odbornej prípravy žiakov, integrácia školy do siete inštitúcií zapojených do medzinárodných projektov, profesijný a osobnostný rozvoj pedagógov školy a rozvoj profesijných, jazykových a počítačových zručností žiakov.
Zavedenie certifikátov Europass Mobility a ECVET významne prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti školy v sieti stredných odborných škôl v regióne a zároveň zvýši úroveň uznávania výsledkov vzdelávacích výstupov z absolvovania odbornej praxe. Zvýši sa tým ich schopnosť konkurencie na trhu práce.
Absolvovanie odbornej praxe vo Vitalise bude mať priamy pozitívny vplyv na žiakov, ktorí majú záujem pracovať a podnikať v oblasti stavebníctva a projektovania a zároveň podstatným spôsobom zmení charakter vyučovania odborných predmetov a prípravu žiakov na odbornú prax. Žiaci získajú skúsenosti, zručnosti a kompetencie, ktoré sú charakteristické pre pracovné prostredie kultúrne, etnicky a jazykovo odlišných spoločností a posilnia tým svoju konkurencieschopnosť na trhu práce.

Predstavenie našej školy

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 230 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu, ktorá realizuje projekt na podporu zdravia. Medzi priority vzdelávania patrí odborné vzdelávanie a výchova stredných technických kádrov pre stavebníctvo, výučba grafických informačných systémov a cudzích jazykov.

Učiteľský zbor tvoria inovatívni učitelia, ktorí sa ďalej vzdelávajú a podieľajú sa na premene tradičnej školy na modernú. Výučba sa uskutočňuje nielen na klasických vyučovacích hodinách, ale aj mimo školy, škola spolupracuje s univerzitami, stavebnými firmami, neštátnymi vzdelávacími inštitúciami, kultúrnymi inštitúciami, družobnými školami doma i v zahraničí, realizuje učiteľské aj žiacke konferencie, domáce aj zahraničné vzdelávacie projekty, výmenné pobyty žiakov, odborné súťaže.
Naša škola zabezpečuje stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo-odvetvie hospodárstva, ktoré sa musí prispôsobovať najnovším trendom v oblasti stavebníctva. Jedným z takýchto trendov je znižovanie nákladov na energie. Riešením je projektovanie a realizácia tzv. inteligentných domov / Smart Home.

Za našu prioritu pre najbližších 5 rokov považujeme skvalitňovanie a modernizáciu odborného vzdelávania, čerpanie inšpirácie na jeho skvalitňovanie účasťou žiakov na odbornej praxi v zahraničí, ktorí získané poznatky a zručnosti implementujú do svojich ročníkových prác z odbornej praxe a po ukončení školy sa bez problémov zamestnajú na trhu práce. Našim zámerom je poskytnúť vzdelanie integrujúce odborné teoretické poznatky a účasť na odbornej praxi, ktoré vytvárajú kompaktný súbor poznatkov, zručností a kompetencií potrebných na uplatnenie sa na globálnom trhu práce. Modernizáciou a internacionalizáciou odborného vzdelávania na našej škole, schopnosťou flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce, ovplyvnenými regionálnymi podmienkami a prípravou vysokokvalitných odborných pracovníkov chceme zatraktívniť štúdium na našej škole a postupnými krokmi chceme inovovať študijný odbor a vzdelávanie, ktoré budú lepšie reagovať na globálny trh práce.

Škola sa medzi prvými zapojila do projektu Infovek a stala sa tak jedným z prvých regionálnych školiacich stredísk na Slovensku s nepretržitým prístupom k internetu. V rokoch 2001 až 2008 bolo v našom Školiacom stredisku pre informatiku a pre ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl vyškolených niekoľko sto učiteľov. Realizáciou projektov Otvorená škola a Digitálni štúrovci sa naša škola stala ostrovčekom vzdelávania v informačno-komunikačných technológiách aj pre širokú verejnosť - od malých školákov, cez rómske deti a deti z Krízového centra SOS až po dôchodcov. Od roku 2009 pracuje na škole Klub moderných učiteľov podporovaný Microsoftom - Partneri vo vzdelávaní, ktorý je otvorený pre všetkých učiteľov regiónu, a ktorý pravidelne organizuje odbornú pedagogickú konferenciu Učíme pre život.

Naša škola v súčasnosti realizuje nasledovné projekty:
  • projekt ESF premena tradičnej školy na modernú s názvom "Moderné vyučovanie = úspešný absolvent na trhu práce"
  • projekt Erasmus+ KA102 SMART HOME - INNOVATIVE TRENDS IN VOCATIONAL EDUCATION
  • projekt Erasmus+ KA101 CLASS WITHOUT WALLS - EDUCATION WITHOUT BOUNDARIES

SMART HOME – inovatívne trendy v odbornom vzdelávaní

Tel. + 421 35 7602507 -

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Konkolyho 8, 94701 Hurbanovo

Webová stránka, zverejnený materiál a publikácie súvisiace so realizovanými projektovými aktivitami vyjadrujú iba názory jej autorov. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek informácie v nich obsiahnutých.